Clicky

fi en se
Vistalize

VISTALIZER® -produkterna

Prestationsduglig förbättring av nätverk, företag och processer

Ladda ner och läs summeringen: What Executives Should Understand About the VISTALIZER® Technology

Ladda ner och läs artikeln: How to Catch-Up and Overtake the Best in A Fast and Cost Effective Way

Med VISTALIZER® kan man på ett effektivt och produktivt sätt höja kvaliteten på strategi- och processförbättringsarbetet. Den långvariga effekten av lösningarna baserar sig på att de:

  • säkerställer att företaget kontinuerligt tillämpar en högklassig strategi.
  • höjer förbättringsutfallet till en mycket hög nivå t.o.m. i hela värdekedjor, snabbt och kostnadseffektivt.
  • upprätthåller den uppnådda prestationsnivån.

Produkterna och relaterade tjänster är grupperade i två kompletterande produktsegement, dvs Strategi och Processförbättring. Lösningarna är planerade utifrån ett perspektiv, dvs. hur man på ett systematiskt och resultat-inriktat sätt kan lösa affärsverksamhetens grundekvation: hur kan man minska kostnaderna, öka priset på företagets output, och sälja mera, utan att någon av företagets intressenter är missnöjd.

STRATEGI

Pic

VISTALIZER® for Businesses erbjuder ett verifierat koncept och en verifierad process för att utvärdera kvaliteten av en företagsstrategi, skapa och sprida en högklassig företagsstrategi, omsätta den i praktiken och följa upp åtgärderna och utfallet. Lösningen säkerställer m.a.o. för sin del att företaget kontinuerligt tillämpar en uppdaterad och högklassig strategi.

VISTALIZER® Acid Test gagnar sig av analysmodulen som finns i lösningen VISTALIZER® for Businesses (definition av kvaliteten på en strategi). Den modulära lösningen omfattar även en metodik för att definiera kvaliteten på projektportföljen.

PROCESSFÖRBÄTTRING

Lösningarna i detta produktsegment erbjuder i den mest omfångsrika tillämpningen en högklassig processförbättringsprocess med vilken man kan förbättra prestationen t.o.m. i en hel värdekedja. Lösningarna kan givetvis också tillämpas separat för att addressera specifika förbättringsbehov. Nedan är en kort beskrivning på lösningarna.

VISTALIZER® for Networks erbjuder en avancerad analys och syntes ("helikoptersyn") av nätverk (underleverantörsnätverket, de egna enhetarna och/eller logistiknätverk).

VISTALIZER® Acid Test gör det möjligt att definiera kvaliteten på strategin, projektportföljen och förbättringsarbetet (förbättringsutfallet). Lösningen utnytjar enligt behov valda delar av tre VISTALIZER® -lösningar (Businesses/Report/Networks).

VISTALIZER® Report (skapas med hjälp av VISTALIZER® for Consultants) erbjuder en optimal processförbättringsplan (processanalys och -syntes) snabbt och kostnadseffektivt.

Mjukvaran VISTALIZER® for Enterprises erbjuder en högklassig lösning för att höja personalens kompetens inom processförbättring, TQM och förändringsadministration. Den erbjuder dessutom en platform för att implementera och driva processförbättringsåtgärder.

VISTALIZER® är tillvägagångssättet för krävande omgivningar där man vill förbättra prestationen i värdekedjor och processer samt ändra människors beteende på ett bestående och hållbart sätt. Genom att tillämpa lösningarna i hela värdekedjan kan man öka den interna och externa kundtillfredsställelse. Företagen i värdekedjan får på så vis ett bättre rykte (brand) och en bättre konkurrensposition. Detta leder i sin tur till en bättre förmåga att producera mervärde och pengar för alla parter ("win-win").

Förutom produktbaserade lösningar erbjuder Vistalize också konsultering, utbildning och praktisk träning i processförbättring, kvalitetsstyrning samt förändringsadministration.